تحلیل‌ بنیادی
تحلیل‌ بنیادی

تاثیر افزایش قیمت شیر بر بورس، نمادهای صنعت زراعت و دامپروری چه میزان متاثر خواهند شد؟

در این مقاله تاثیر افزایش قیمت شیر بر سهام صنعت زراعتی بررسی و بهترین سهام زراعتی بر مبنای تحلیل بنیادی و شاخص P/E فوروارد معرفی شده است.