گزارشات کدال

بررسی گزارش شرکت‌های بورسی و صورت‌های مالی منتشر شده در فصل بهار 1401

تحلیل صنعت بخش مهمی از تحلیل بنیادی شرکت‌های بازار سرمایه می‌باشد. مواردی ازجمله فروش و میزان سودسازی شرکت‌ها در صنایع مختلف معیارهایی برای سنجش عملکرد یک شرکت هستند. این موارد در گزارش‌های مالی شرکت‌ها به‌صورت فصلی منتشر می‌شوند. در این مقاله به بررسی‌ جامعی از وضعیت فروش، بهای تمام‌شده، سود خالص، سود ناخالص و حاشیه سود 18 صنعت بزرگ بازار سرمایه پرداخته شده است.

بررسی اطلاعات کلی بازار در فصل بهار و مقایسه با دوره‌های گذشته

در جدول زیر به بررسی 6 آیتم مهم در گزارش‌های سه‌ماهه بخش تولیدی بازار سرمایه به‌صورت کلی پرداخته شده است. در بهار سال 1401 میزان درآمد بخش تولیدی بازار سرمایه 657 هزار میلیارد تومان بوده که با کسر بهای تمام شده (470 هزار میلیارد تومان)، میزان سود ناخالص 187 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. درنهایت با کسر سایر هزینه‌ها سود خالص به‌دست آمده در بخش تولیدی بازار سرمایه 157 هزار میلیارد تومان است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که در این فصل نسبت به فصل گذشته (زمستان 1400) و همچنین مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش در حاشیه سود خالص هستیم.

 بهار 1401زمستان 1400بهار 1400تغییرات نسبت به فصل قبلتغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل
درآمد6576134017.263.8
هزینه4704672710.673.4
سود ناخالص18714613028.143.8
سود خالص1571561080.645.4
حاشیه سود ناخالص2824324-4
حاشیه سود خالص242527-1-3
اعداد بر حسب هزار میلیارد تومان گزارش شده‌اند.

بررسی فروش در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

در ادامه میزان فروش هر صنعت در بهار سال 1401 و مقایسه با زمستان 1400 و مدت مشابه سال گذشته یعنی بهار 1400 نشان داده شده است. در این فصل فروش شرکت‌ها در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بیشترین رشد را نسبت به فصل گذشته داشته است. نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز، بیشترین رشد فروش در صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای مشاهده می‌شود. میزان فروش در صنایع فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی و استخراج کانه‌های فلزی نسبت به فصل گذشته کاهش داشته است.

صنعتفروش بهار 1401فروش زمستان 1400فروش بهار 1400تغییرات فروش نسبت به فصل قبلتغییرات فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر15706965386786381
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای28378524341014178817100
استخراج زغال سنگ10058046312559
محصولات شیمیایی145830126942910651560
سیمان، آهک و گچ6649575045351647
ساخت محصولات فلزی487495316-254
زراعت و خدمات وابسته3389294321001561
فلزات اساسی135355136861102025-133
کاشی و سرامیک831819503165
مواد و محصولات دارویی637358744306848
محصولات کاغذی648617535521
سایر محصولات کانی غیرفلزی2134192714391148
استخراج کانه های فلزی289283324629927-13-3
ماشین آلات و تجهیزات440343752452180
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی170631451136-4650
قند و شکر9842661825-6319
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم14482295945025-51188
لاستیک و پلاستیک4357383234341427
اعداد بر حسب میلیارد تومان گزارش شده‌اند.

چارت زیر درصد فروش هر صنعت نسبت به کل بازار سرمایه می‌باشد که طبق آن عمده فروش صورت گرفته مربوط به صنعت فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای می‌باشد.

نمودار فروش

بررسی بهای تمام‌شده در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

بهای تمام شده نیز یکی از آیتم‌های مهم صورت سود و زیان می‌باشد. در فصلی که گذشت در برخی صنایع به دلایلی چون حذف ارز 4200 تومانی یا افزایش جهانی قیمت برخی کامودیتی‌ها و… شاهد افزایش در بهای تمام‌شده برخی صنایع بودیم. بهای تمام‌شده صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر نسبت به فصل گذشته رشد 55 درصدی داشته است. دلیل افزایش فروش در این صنعت که در بخش قبل دیده شد نیز متاثر از افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش قیمت فروش محصولات بوده است. در جدول زیر مجموع بهای تمام‌شده شرکت‌های بورسی در بهار 1401 به تفکیک صنایع نمایش داده شده است.

صنعتبهای تمام شده بهار 1401بهای تمام شده زمستان 1400بهای تمام شده بهار 1400تغییرات بهای تمام شده نسبت به فصل قبلتغییرات بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر-12365-7963-67425583
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای-226945-214688-124751682
استخراج زغال سنگ-638-616-385466
محصولات شیمیایی-99784-100823-53976-185
سیمان، آهک و گچ-3649-3737-2458-248
ساخت محصولات فلزی-295-347-177-1567
زراعت و خدمات وابسته-2857-2437-15311787
فلزات اساسی-82735-94909-56342-1347
کاشی و سرامیک-550-562-335-264
مواد و محصولات دارویی-3654-3431-2304659
محصولات کاغذی-484-449-380827
سایر محصولات کانی غیرفلزی-1369-1124-8232266
استخراج کانه‌های فلزی-14134-14215-10681-132
ماشین‌آلات و تجهیزات-3814-3669-2008490
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی-1131-2203-756-4950
قند و شکر-879-2365-651-6335
عرضه برق، گاز، بخار وآب گرم-9906-10101-3434-2188
لاستیک و پلاستیک-4185-3352-27102554
اعداد بر حسب میلیارد تومان گزارش شده‌اند.

نمودار زیر نیز درصد سهم هر صنعت از بهای تمام‌شده کل بازار سرمایه را نشان می‌دهد.

 

نمودار بهای تمام شده

بررسی سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

با کسر بهای تمام‌شده از درآمدهای عملیاتی یک شرکت (فروش)، حاشیه سود ناخالص آن به دست می‌آید. جدول زیر حاشیه سود صنایع مختلف در بهار 1401 و میزان رشد یا افت آن نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.

صنعتسود ناخالص بهار 1401سود ناخالص زمستان 1400سود ناخالص بهار 1400تغییرات سود ناخالص نسبت به فصل قبلتغییرات سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر3341168919379872
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای56840287221703698234
استخراج زغال سنگ3671882469549
محصولات شیمیایی4604626119370897624
سیمان، آهک و گچ3000201220774944
ساخت محصولات فلزی1931491393039
زراعت و خدمات وابسته458753569-39-20
فلزات اساسی5262041951456832515
کاشی و سرامیک2822571691067
مواد و محصولات دارویی2719244320021136
محصولات کاغذی164168154-26
سایر محصولات کانی غیرفلزی765803616-524
استخراج کانه‌های فلزی147941903219246-22-23
ماشین‌آلات و تجهیزات589706444-1733
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی574942380-3951
قند و شکر105295174-64-40
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم4576194931591-77188
لاستیک و پلاستیک172480723-64-76
اعداد بر حسب میلیارد تومان گزارش شده‌اند.

طبق نمودار زیر بیشترین حاشیه سود ناخالص در فصل بهار متعلق به گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای می‌باشد. سود ناخالص این گروه نسبت به فصل گذشته 98 درصد و نسبت به بهار سال گذشته 72 درصد رشد داشته است. پس از آن محصولات شیمیایی و فلزات اساسی بیشترین درصد سود ناخالص را از کل بازار سرمایه داشته‌اند.

نمودار سود ناخالص

بررسی حاشیه سود ناخالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

درنهایت آنچه برای ارزیابی شرکت‌ها و صنایع مختلف دارای اهمیت می‌باشد حاشیه سود خالص و ناخالص می‌باشد. جدول زیر میزان حاشیه سود ناخالص در صنایع مهم بازار سرمایه و مقایسه آن با دوره‌های پیشین را نشان می‌دهد.

صنعتحاشیه سود ناخالص بهار 1401حاشیه سود ناخالص زمستان 1400حاشیه سود ناخالص بهار 1400تغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به فصل قبلتغییرات حاشیه سود ناخالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر2117224-1
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای20121288
استخراج زغال سنگ37233914-2
محصولات شیمیایی32214111-9
سیمان، آهک و گچ45354610-1
ساخت محصولات فلزی40304410-4
زراعت و خدمات وابسته142627-12-13
فلزات اساسی3931458-6
کاشی و سرامیک34313430
مواد و محصولات دارویی4342461-3
محصولات کاغذی252729-2-4
سایر محصولات کانی غیرفلزی364243-6-7
استخراج کانه‌های فلزی515764-6-13
ماشین‌آلات و تجهیزات131618-3-5
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی34303341
قند و شکر1111210-10
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم326632-340
لاستیک و پلاستیک41321-34-17

بررسی سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

در نهایت با درنظر گرفتن سایر درآمدها و هزینه‌های مالی و غیرعملیاتی و همچنین کسر مالیات، سود خالص محاسبه می‌شود. باتوجه به اینکه هزینه‌ها یا درآمدهای مالی برخی شرکت‌ها قابل‌توجه می‌باشد؛ می‌توان گفت که مهم‌ترین آیتم بررسی عملکرد یک شرکت میزان سود خالص و حاشیه سود خالص آن است که در ادامه به بررسی هر یک از این آیتم‌ها در صنایع مختلف پرداخته شده است.

صنعتسود خالص بهار 1401سود خالص زمستان 1400سود خالص بهار 1400تغییرات سود خالص نسبت به فصل قبلتغییرات سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر1935114596869100
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای44220283361393656217
استخراج زغال سنگ3482462404145
محصولات شیمیایی4051132295305002533
سیمان، آهک و گچ2457211516051653
ساخت محصولات فلزی1311181081121
زراعت و خدمات وابسته714695495344
فلزات اساسی453444570337621-121
کاشی و سرامیک250270133-788
مواد و محصولات دارویی196621641177-967
محصولات کاغذی11713892-1527
سایر محصولات کانی غیرفلزی551651495-1511
استخراج کانه‌های فلزی134522101217710-36-24
ماشین آلات و تجهیزات260547240-528
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی3981088306-6330
قند و شکر67259132-74-49
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم4336190902123-77104
لاستیک و پلاستیک-150333463-145-132

چارت زیر درصد سهم هر صنعت از سودخالص کل بازار سرمایه می‌باشد که طبق آن گروه فلزات اساسی با 28/9 درصد بیشترین سهم سود خالص در بازار سرمایه را داشته است.

نمودار سود خالص

بررسی حاشیه سود خالص در صنایع مختلف و مقایسه با فصل‌های گذشته

جدول زیر میزان حاشیه سود خالص صنایع بازار سرمایه در فصل بهار 1401 را نشان می‌دهد. بیشترین حاشیه سود متعلق به گروه استخراج کانه‌های فلزی می‌باشد.

صنعتحاشیه سود خالص بهار 1401حاشیه سود خالص زمستان 1400حاشیه سود خالص بهار 1400تغییرات حاشیه سود خالص نسبت به فصل قبلتغییرات حاشیه سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر12121101
فرآاورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای16121046
استخراج زغال سنگ3531384-3
محصولات شیمیایی2825333-5
سیمان، آهک و گچ37373502
ساخت محصولات فلزی2724343-7
زراعت و خدمات وابسته212424-3-3
فلزات اساسی3433371-3
کاشی و سرامیک303326-34
مواد و محصولات دارویی313727-64
محصولات کاغذی182217-41
سایر محصولات کانی غیرفلزی263434-8-8
استخراج کانه‌های فلزی476359-16-12
ماشین‌آلات و تجهیزات61310-7-4
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی233527-12-4
قند و شکر71016-3-9
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم306542-35-12
لاستیک و پلاستیک-3913-12-16
5/5 - (1 رای)
دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا