12

جلسه سوم- آشنایی با ابزارهای تحلیل بنیادی

سعید خانی‌نژاد در سومین جلسه‌ی دوره تحلیل بنیادی آکادمی انیگما به بررسی انواع ابزارهای تحلیل بنیادی ازجمله گزارش هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی، گزارش تفسیری مدیریت، گزارشات ماهانه و مجامع شرکت‌ها...
جلسه پنجم آکادمی انیگما

جلسه پنجم- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی سود و زیان و جریان وجوه نقد

سعید خانی‌نژاد در پنجمین جلسه‌ی دوره‌ی تحلیل بنیادی آکادمی انیگما جزئیات هریک از صورت‌های مالی سودوزیان و جریان وجوه‌نقد که پیش‌نیاز تحلیل بنیادی می‌باشند را مورد بررسی قرار داده...